ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TIẾNG ANH 10

ÑEÀ CÖÔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG ANH 10 CƠ BẢN
NĂM HỌC 2018-2019
 1. Từ vựng: từ Unit 1 đến Unit 8
 2. Ngữ pháp: từ Unit 1 đến Unit 8
 3. Phát âm: Unit 1,3,4,5,6
 4. Viết: Unit 3, Unit 6, Unit 7
PHONETICS:
A/ Accent mark: Dấu nhấn/ Trọng âm
            1. Đối với những từ gồm có 2 hoặc 3 vần, trọng âm thường rơi vào vần đầu.
            Ex: péasant, spécial, média, phótograph,........  
2. Đối với những từ gồm có 4 vần (hoặc nhiều hơn), trọng âm thường rơi vào vần thứ 3 kể từ cuối.
            Ex: geógraphy, univérsity, commúnicate, technólogy, ........ 
3. Đối với những từ tận cùng có các vần như: -ion, -ic, -ian, trọng âm thường rơi vào vần phía trước.
Ex: proféssion, demonstrátion, scientífic, photográphic, musícian, electrícian, .....
4. Đối với những từ tận cùng có các vần như: -oo, -oon, -ee, -een, -eer, -ese, -ette,  trọng âm thường rơi vào ngay các vần này.
Ex: bambóo, shampóo, cartóon, afternóon, referée, employée, cantéen, thirtéen, enginéer, Vietnamése, Chinése, cigarétte, ...........
            5. Đối với những từ có các tiền tố (tiếp đầu ngữ) như: in-, im-, ir-, re-, pre-, dis-, de-, be-, ex-, en-, trọng âm thường rơi vào vần phía sau.
            Ex: insíde, impóssible, irrégular, repéat, prevíew, discúss, deféat, begín, excíted, enjóy, represént, indepéndent, ........ 
B/ Sound: Phát âm      : Chú ý các nguyên âm đã học trong SGK ở Unit 1,3,4,5,6.
Verb Tenses
1. The present simple: Thì hiện tại đơn
a. S + V1….    (He/She/ It + Vs/es)    
b. Dieãn taû moät haønh ñoäng, moät thoùi quen ôû hieän taïi; moät chaân lí, söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng. (always, usually, often, sometimes, normally, occasionally, seldom/ rarely, every…….)
Ex: I usually go to school in the afternoon.
Ex: He often gets up at six.  
           Ex: The earth moves around the sun
            * Những trạng từ chỉ tần suất: always, usually, often, sometimes, normally, occasionally, seldom/ rarely thường đứng sau động từ to be (am/ is/ are) và trước động từ thường.
Ex: She is sometimes late for school.
Ex: Lan always practices speaking English.
2. The present perfect: Thì hiện tại hoàn thành
            a. S + has/have +V3/ed….
b. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù vaø keùo daøi ñeán hieän taïi (never, ever, yet, since, for, so far...); hoặc haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng xaùc ñònh roõ thôøi gian (already, before)
Ex: We have learnt English for 5 years.
Ex: I have seen this movie before
- SINCE: chæ moác thôøi gian (September, 2000, I last saw you, …)
- FOR: chæ khoaûng thôøi gian (3 months, a long time, ages, …)
3. The past simple: Thì quá khứ đơn
            a. S + V2/ed….     
            b. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù xaùc ñònh roõ thôøi gian (yesterday, .......ago, last……, in the past, in 1990); hoặc moät loaït caùc haønh ñoäng xaûy ra lieân tieáp trong quaù khöù.
            Ex: My father bought this house 10 years ago.
            Ex: Mr. Nam worked here in 1999.
            Ex: When she came here in 1990, she worked as a teacher.
4. The past perfect: Thì quá khứ hoàn thành
            a. S + had + V3/ed….            
b. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra và hoàn thành tröôùc moät thôøi ñieåm hoặc moät haønh ñoäng khaùc trong quaù khöù (before, after, by the time, when). Haønh ñoäng xaûy ra tröôùc duøng thì Past Perfect, haønh ñoäng xaûy ra sau duøng thì Past Simple.
            Ex: By the end of last month, she had made 4 skirts.     
            Ex: After Nam had done his homework, he went to bed.
            Ex: They had lived in Dong Thap before they moved to HCM city.
          5. The Present Progressive (with a future meaning): Thì hiện tại tiếp diễn với nghĩa tương lai
            a. S + am/is/are + V-ing….
            b. Diễn tả một hành động ở tương lai đã có chương trình hoặc kế hoạch thực hiện.
Ex: We are having an English-speaking club meeting next week.
            6. Be going to: dự định
            a. S + am/is/are + going + Vo….
            b. Diễn tả dự định, dự đóan chưa có kế hoạch thực hiện.
Ex: There are a lot of black clouds in the sky. It is going to rain.
            7. Used to + infinitive: đã từng/ thường
            a. S + used to + Vo ….
b. Dieãn taû moät thoùi quen trong quaù khöù (ñaõ chaám döùt ôû hieän taïi)
            Ex:  Dennis used to smoke 40 cigarettes a day.
            8. Conditional sentence: Type 1: Câu điều kiện
a. If + S + V1…., S + will/ shall/ can + Vo......
    S + will/ shall/ can + Vo....... if + S + V1…..
b. Dieãn taû moät đđđ điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ex: If I do more homework, I will pass the exam.
       I will pass the exam if I do more homework.  
9. Gerund (Danh động từ)
a. S + V + V-ing
b. Sau giôùi töø (in, on, at, of, with, for, by,...); hoặc các ñoäng töø/cuïm töø nhö: avoid (traùnh), have trouble (gaëp khoù khaên), practise (thöïc haønh), consider (xem xeùt, tính ñeán), miss (nhôù/boû lôõ), enjoy (thích, thöôûng thöùc), mind (phieàn), suggest (ñeà nghò),  keep (giöõ), like (thích), feel like (caûm giaùc nhö), stop (döøng hẳn), it’s no use (khoâng lôïi ích gì), it’s no good, it’s worth, can’t bear, can’t help, can’t stand..
            Ex: They were hungry, so she suggested having dinner early.
            Ex: I look forward to hearing from you soon.
            10. to + infinitive: Động từ nguyên mẫu có to
            a. S + V + to V
b. Sau các động từ như: expect (kyø voïng, troâng ñôïi), plan (döï ñònh), decide (quyeát ñònh), hope (hi voïng), threaten (ñe doaï), agree (ñoàng yù), promise (höùa), would like, wish (ao ước)….
            Ex: It was a nice day, so we decided to go for a walk.
            11. The present perfect passive: Thể bị động của thì hiện tại hoàn thành
            S + has/ have + been + V3/ed....
            Ex: A new hospital for children has been built in our city.
12. Wh- questions:
Wh- words hỏi về
Who
What/ Which
When
Where
Why
How
How old
How far
How often
How much/ many
người
vật
thời gian
nơi chốn
lí do
thể cách (như thế nào)
tuổi
khoảng cách
bao lâu 1 lần
số lượng (bao nhiêu)
13. The + adjective:
            The + adj  à dùng để chỉ một mhóm người.
            Ex: The disabled have a difficult life.
14. who, which, that:
            a. who/ that: thay thế cho người
            Ex: A teacher is a person who/ that gives lessons to students.
b. which/ that: thay thế cho vật, đồ vật
            Ex: These are the pictures which/ that my son drew when he was young
           * which: còn được dùng như từ nối câu, thay thế cho mệnh đề phía trước (thường đứng sau dấu phẩy).
Ex: Neil has passed his examinations, which is good news.    
15 Because of and in spite of:
            1. Because of: Bởi vì
           Because of + N......, S + V .....      (S + V ...... because of + N.....)
            à chỉ nguyên nhân - kết quả
Ex: Because of the bad weather, people can’t go out to work.
       People can’t go out to work because of the bad weather.
2. in spite of: mặc dù
            in spite of + N......, S + V .....      (S + V ...... in spite of + N.....)
            à chỉ sự tương phản
Ex: In spite of her old age, the woman tries to climb the mountain very often.
       The woman tries to climb the mountain very often in spite of her old age.
16. Reported speech: statements:
            S + V (+O) + that + S + V......
- Các động từ tường thuật thường gặp như: said, told (O), thought, announced.....
            - Đổi ngôi:
                        + I/ We ,Youà S (Tùy ngữ cảnh)
                        + You  , me à O (tùy ngữ cảnh)
                        + He/ She/ It/ They à ø
            - Đổi thì:
 
V1                   ---> V2/ed                   
V2/ed               ---> had + V3/ed
will                  ---> would      
shall                 ---> should      
can                   ---> could
may                 ---> might                   
must                 ---> had to
 
            - Đổi trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn:
 
today               ---> that day
tonight             ---> that night
now                 ---> then
ago                   ---> before
yesterday         ---> the day before
last week          ---> the week before
next week        ---> the week after
tomorrow         ---> the day after
this                   ---> that
these                ---> those                    
here                 ---> there

Ex: “I can’t help you because I have too much to do”, she said.
à She said (that) she couldn’t help me because she had too much to do.
            Ex: “Ann has written Jim a letter”, Rick said to me.
            à Rick told me (that) Ann had written Jim a letter.
EXERCISES:
PERIOD 1:
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.
1) A. field                          B. heat                         C. meet                                    D. head
2) A. dinner                                   B. drink                       C. time                         D. children
3) A. ready                                    B. meat                                    C. defeat                      D. beat
4) A. passage                     B. message                              C. page                                    D. language
5) A. name                                    B. father                      C. party                       D. army
6) A. fun                            B. sun                          C. put                           D. study
7) A. women                      B. men                         C. weekend                              D. recommend
8) A. exam                         B. member                   C. result                       D. because
9) A. apply                         B. reply                                    C. daily                                    D. fly
10) A. blind                       B. disabled                   C. idea                         D. life
11) A. computer                B. turn                         C. miraculous              D. accuracy
      12) A. look                                    B. tooth                                    C. school                     D. afternoon
13) A. church                    B. study                       C. umbrella                 D. understand
14 ) A. think                      B. picture                     C. film                         D. light
II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.
15) A. usually                    B. afternoon                C. family                     D. buffalo
16) A. tobacco                   B. breakfast                 C. children                               D. several
17) A. continue                  B. alarm                       C. contented                D. sometimes
18) A. similar                     B. corner                      C. travel                       D. about
19) A. profession               B. interesting                C. conclusion               D. enjoy
20) A. moment                  B. confuse                   C. alike                                    D. semester
21) A. determine                B. radium                     C. private                     D. tutor
22) A. condition                B. general                    C. professor                             D. another
23) A. physics                   B. chemistry                C. degree                     D. science
24) A. mentally                  B. retarded                   C. demonstrate             D. different
25) A. realize                     B. family                     C. continue                  D. proper
III. Choose the best answer to complete each sentence.
1) The alarm goes off at 4:30.
 A. goes wrong                   B. goes away               C. rings                       D. plays
2) We chat about our work.
A. talk in a friendly way    B. learn                        C. discuss                    D. worry
3) What is Mr. Vy’s …….……? - He is a peasant.
A. job                                B. profession               C. career                      D. All are correct
4) We study past and present events in Viet Nam and around the world in .......…….. classes.
A. Geography                    B. History                    C. English                    D. Maths
5) Mr. Lam is a .................... . He rides a lot of passengers every day.
A. teacher                          B. doctor                      C. farmer                     D. cyclo driver
6) Miss Phuong enjoys working with children in a school. She is a ..................... .
A. teacher                          B. student                    C. peasant                    D. passenger
7) Which of these expressions is commonly used when people start a conservation?
A. Goodbye. See you later.                                    B. Hello. What are you doing?            
C. Well, it’s been nice meeting you.                      D. Great. I’ll see you tomorrow.
8) Lan is taking English this ...................... .
A. party                             B. hotel                                    C. beach                      D. semester
9) I can speak two .........................- Vietnamese and English.
A. addresses                      B. names                      C. languages                D. occupations
10) I was born in Dong Thap. Dong Thap is my ....................... .
A. date of birth                  B. place of birth                       C. present address        D. surname
11) Nam is one of the most intelligent boys in my class. His sex is. ....................... .
A. male                              B. female                     C. girl                           D. daughter
12) It is a  …………… day, so we decided to go for a walk.
A. nice                               B. good                                    C. beautiful                  D. All are correct
13) Marie Curie is a brilliant and mature student.
A. young                                                          B. very good               
C. having a fully developed mind                                D. difficult
14) She received a general ......….….…. in local school.
      A. educate                   B. education                C. educational             D. educated
15) My favourite ..……….….. is Literature.
A. subject                          B. teacher                    C. job                           D. student
16) Mr. Brown …………… Kensington High School when he was young.
A. passed in                       B. attended                  C. travelled                  D. worked
17) Lindsay Lewis’ .......……….. are swimming, playing chess and collecting foreign coins.
A. hobbies                         B. colleges                   C. friends                     D. children
18) The students in Thuy’s class are deaf, dumb and mentally retarded. They are .............. students.
A. poor                              B. rich                          C. different                  D. disabled
19) She is doing the demonstration in front of the class.
A. taking or needing a lot of time                          B. not being able to use part of the body
C. an act of showing how to do something            D. working slowly, over a long period 
20) I have decided not to become a professional …….……... .
A. photograph                    B. photography            C. photographer           D. photographic
21) In England, it is said that Robin Hood robbed ……………. and gave money to the poor.
A. the sick                         B. the rich                    C. the young                D. the unemployed
22) Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint are ........................ .
A. software                        B. hardware                 C. floppy disks            D. keyboard
23) We can see a lot of information on the visual display unit (VDU).
A. CD ROMs                     B. mouse                     C. computer screen      D. printer
24)  ……………. is used to cook rice, meat, fish and vegetables or keep the food warm.
A. TV                                B. fax machine            C. air conditioner         D. electric cooker
25) The man continues to learn how to use a computer after a few lessons.
A. goes on                         B. stops                        C. agrees                      D. refuses
26) With the development of information technology we can send………. from one computer to another.
A. houses                           B. messages                 C. buildings                 D. computers
27) You should ………..……. the volume if you want to hear the sound louder.
A. select                             B. watch                      C. adjust                      D. insert
28) A blind person is a one who cannot ........................ anything.
A. hear                               B. see                           C. eat                           D. talk
29) Lan is anxious about her parents’ permission.
A. interested                      B. worried                    C. cheap                      D. expensive
30) The house is ..................... . We haven’t cleaned it for ages.
A. clean                             B. dirty                        C. comfortable             D. small
31) The alarm goes off and Mr. Lam gets up ……….…. 4:30.
 A. in                                 B. at                             C. on                           D. for
32) We are contented ..………….. what we do.
A. with                               B. from                        C. of                            D. about
33) Mr. Lam usually ……….…… . an old man from District 1 to District 5.
A. ride                               B. rides                        C. riding                       D. rode
34) Last year I …………….. my summer holidays at a seaside town.
A. spend                            B. spends                     C. to spend                  D. spent
35) Miss Lan Phuong enjoys ....................... with children.
A. works                            B. to work                    C. working                   D. worked
36) Mr. Ha worries ......................... his son’s safety.
A. on                                 B. for                           C. about                       D. at
37) I’m still looking for a job, but I hope ...…….…….. something soon.
A. find                               B. to find                     C. finding                    D. to finding
38) When they met again, they ……………. each other for 10 years.
A. don’t see                       B. hadn’t seen              C. doesn’t see              D. hadn’t see
39) I am good at ..……….…… books and letters in Chinese.
A. read                               B. to read                     C. reading                    D. reads
40) Liz used to ............……. a motorbike.
A. rides                              B. rode                         C. ridding                     D. ride
41) Jill isn’t on the phone, ...……………. makes it difficult to contact her.
A. this                                B. which                      C. who                         D. that
42) We send letters .....…….…… almost every part of the world with the help of computers.
A. to                                  B. on                            C. in                             D. from
43) Thousands of animals ........................ in the forest fire.
A. have killed                    B. has killed    C. has been killed        D. have been killed
44) Please think of a word ......................... comes from a foreign language into Vietnamese.
 A. which                           B. who                         C. it                             D. this
45) Tell me your plan, Lan. What ........................... this Saturday evening?
A. did you do                    B. are you doing          C. will you do              D. are you going to do
46) There is a comedy programme …………… ... between 10:15 and 11:00.
A. in                                  B. on                            C. to                             D. of
47) We haven’t had a good meal .…………….. three weeks.
A. in                                  B. since                        C. ago                          D. for
48) It’s two years .............................. I last  saw Quoc Anh.
A. ago                                B. from                        C. since                        D. about
49) They arrived home ten minutes ..…………… .
A. ago                                B. since                        C. for                           D. in
50) ........................... his illness, he managed to come to school.
A. Because                        B. Because of              C. In spite                    D. In spite of
51) When you come out of the station, turn right. Keep .……………. for about 5 minutes.
A. walk                              B. walked                    C. to walk                    D. walking
52) I thought the film ..……….…… interesting.
A. will be                           B. would be                 C. be                            D. can be
53) Jack ..……………. me that he was enjoying his new class.
A. told                               B. talked                      C. said                         D. spoke
54) If I ……………. to medical college, I will study medicine.
A. go                                  B. went                        C. goes                         D. will go
55) I ......….…… in London for a month.
A. were                              B. am                           C. was                          D. have been
56) I’ll lend you my book ..……………  I finish reading it.
A. if                                   B. when                       C. because of               D. in spite of
57) If we raise the roads, they …………….. muddy and flooded after rains.
A. weren’t              B. will not be               C. would not be           D. aren’t
58) I ...................... Nancy in London in 1992.
A. meet                              B. had met                   C. meets                       D. met
59) A nurse is a person ..…………… looks after patients.
A. which                            B. who                         C. she                          D. where
60) …….…….. do you live?
- In the centre of the city.
A. Which                           B. Who                        C. When                      D. Where
Choose the underlined part among A,B,C or D that needs correcting:
Question 1:  Tom went on working despite he felt unwell
                                  A              B        C                      D
Question 2:   John remembers to go to the circus when he was a small child.
                                                   A         B              C                               D
Question 3:   This is Nancy, that is taking over my job when I leave.
                               A               B                   C                              D
Question 4:  I’ll give her your regards if  I will meet her tomorrow.
                       A                     B                         C                   D
PERIOD 2 :
I : Fill in the blanks with although, in spite of, because , because of :
 1. ………………..it rained a lot , we enjoyed our camping.
 2. …….the heavy traffic, I went home on time.
 3. He went home early………………………….he was feeling unwell.
 4. He went to work the next day………….he was still feeling unwell.
 5. ………………..all our careful plans, a lot of things went wrong.
 6. ………………we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.
 7. I managed to get to sleep………………………………there was a lot of noise.
 8. I couldn’t sleep……………………the noise
 9. She accepted the job ………………………the salary, which was very high.
 10.  She accepted the job……..the salary, which was rather low.
11.  I couldn’t get to sleep ……… there was a lot of noise.
12.  I didn’t get the job ……… being extremely qualified.
13.   ………  the traffic was bad, I arrived on time.
14.   I couldn’t sleep …… I was really tired.
15   The flight may be cancelled …......… the thick fog.
II. Rewrite the sentences as directed
1. Because it rained a lot , we enjoyed our camping →Because of..................................................................…
2. In spite of the heavy traffic , I went to school on time. → Although.........................................................….
3. He went home early because he was feeling unwell. →Because of …............................................................
4. I couldn’t sleep because of the noise →Because..............................................................................................
5. Because of our careful plans, everything went wrong →Because....................................................................
III. Change the sentences into reported speech:
1. “I have been in London for a month with my brother”. → He said...................................................................…
2. “Mr Compton teaches us Physics everyday” →She said. .................................................................................…
3  They said “ Our father has just driven car to his office” →They said ..............................................................…
4. He said, “We are having champagne now” →He said. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. She said to me, “You have got my umbrella”. → She said . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Combine the sentences , using Who, Which or That :
1. I don’t like the stories. They have unhappy ending
……………………………………………………………………….
2. A man told me you were away. He answered the phone..
………………………………………………………………………
3. A woman was away on holiday. He came to see her yesterday.
……………………………………………………………………….
4. He didn’t have telephone number. This made it impossible to contact him.
………………………………………………………………………
5. This is my English teacher. She is also my neighbor.
………………………………………………………………………
V. Make questions for the answers:
1. ..............................................................................................................................................................
   I’m taking French this semester.
2................................................................................................................................................................
   She’s staying there for two weeks.
 3. .............................................................................................................................................................
   She is worried about the next examination.
4. ..............................................................................................................................................................
   I like English very much.
5. ..............................................................................................................................................................
   I began to study English six years ago.
6. ..............................................................................................................................................................
   They live in the city center.
7. ..............................................................................................................................................................
   Last night I went to a disco with my friend.
8. ..............................................................................................................................................................
   I like “Tom and Jerry” because it’s very interesting.
VI. Write If clauses type 1:
1. Stop smoking or you will get lung cancer.
If you …………………………………………………
2. Try to study hard or you can’t pass the exams.
If you………………………………………………….
3. If you study harder, you will get good marks
Unless…………………………………………………
4. If the weather is fine, we will go to the playground
Unless…………………………………………………
PERIOD 3
I. READING
A. Read the passage carefully, and then choose the correct answers
My village is generally called Langde which consists of Upper Langde and Lower Lane. My own village is Upper Langde, 32 kilometers away from Kaili city and 17 kilometers away from Leishan County. My hometown is located at the foot of a scenic mountain with a murmuring crystal clear river in front.Groups of waterwheels by the river side produce beautiful folk songs day and night.
My father said that we have this festival runs for three consecutive years. People do not kill fattened pigs during the first and second years but only in the final year. So the most special year is the last one, namely the 13th year. As you can imagine, it is not easy to see many in one lifetime. I can't remember what the last one, 13 years ago, was like. Fortunately my village held the festival from 22nd February to 2nd March this year (2004) and the one this year was a very spectacular one.
1:  The writer’s village is ________.
          A  in Upper Langde.                                                     B  in Lower Lane.             
          C  17 km away from Kaili city planned.                       D  32 km away from Leishan County.
2:  What is not mentioned in the description of the author’s hometown?
          A  It produces beautiful folk songs.                              B  It is near a river.            
          C  You can go there on foot.                                        D  It is near a mountain.
3:  When are fattened pigs killed?
          A  In the final year of the festival.                                B  During the first year of the festival. 
          C  During the second year of the festival.                     D  Every thirteen years of the festival.
4:  The word “namely” can be best replaced by “________”.
          A  for example                   B  that is                             C  like                                D  such as
5:  When will the next festival be held? 
          A  In 2006.                         B  In 2007.                         C  In 2005                          D  In 2017.
6:  Which of the following statements is NOT true?
          A  The writer’s village is 32 km away from Kaili city. 
          B  People sing folk songs by the river day and night.  
          C  The festival lasts for 3 consecutive years.               
          D  The festival in the village is held every 13 years.
Question 7:  The word “one”  in the last paragraph refers to _______.
          A  the village.                     B  the lifetime                    C  the year.                         D  the festival
B. Read the text and circle the best answer to fit each space.
For the last few years, my children (1) _________ to a summer camp in northern Greece called Skouras Camp. They always (2)________ to have a good time, so if you’ re wondering what to do with the kids for three weeks this summer, you could do worse than send them to this beautiful camp on the shores of the Aegean Sea. If your children, like mine, are keen on adventure, sports and good company, the Skouras Camp (3)________ them busy all day doing the things they most enjoy. Skouras is an (4)_________ camp with children from all over the world. My children have made friends with children of their own age from Poland, China, Demark and the United States. Naturally, they get lots of opportunities to practise their English (5) _______ this is the only language spoken. The camp is located in one of the most beautiful parts of Chalkidiki. It is huge (120.000 square meters) and is just a stone’s throw away from clear, blue Aegean Sea. It (6)________ the children just five minutes to walk to the golden sandy beach on foot. The programme is packed with exciting activities such as horse riding and table tennis. Other sports include baseball, volleyball and athletics. The Camp ends with a sports contest in the last week (7)_______ all parents are invited to attend.
1:  A  went                                   B  go                                  C  was going            D  have been going
2:  A  risk                                    B  admit                             C  seem                              D  deny
3:  A  will keep                            B  won’t keep                     C  keep                               D  would keep
4:  A  nationality                          B  national                          C  nation                            D  international
5:  A  because of                         B  because                          C  although                         D  in spite of
6:  A  makes                                B  spends                           C  takes                              D  wastes
7:  A  when                                  B  which                             C  what                               D  where
II. WRITING
A. Write about the advantages and disadvantages of Television, using the given cues:
TV / provide/ quick access / information/ entertainment.
.........................................................................................................................................................................
It/ enable/ children/ see/ how people/ world/ live/ think
.........................................................................................................................................................................
TV / bring/ family together/ shared activity.
.........................................................................................................................................................................
However/ watching TV too much/ make/ children / passive
.........................................................................................................................................................................
Addition/ TV / interfere/ family life/ communication
.........................................................................................................................................................................
B. Write about someone’s biography:
1. Stephany Hardy /born / 1950, / Lincolnshire, England
.                                                                                                                                                                 
2. She /start school / the age of 5...............................................................................................................
3. 1956 /she/ write /short stories /animals .................................................................................................
4. September 16, 1961 /her mother die................................................................................................. ….
5. Four years later / she/ write / first novel/  but/ it/ not published
.                                                                                                                                                                          
6.. She / go/ Cambridge University /1968 .................................................................................................
7. She /meet /her husband /1969 /get married /1970.
                                                                                                                                                                  
8. She /graduate/ on June 20, 1971/ have her first daughter / June 14, 1972.
                                                                                                                                                                  
C. Write  a letter of confirmation :
Dear Nga,
1. I/ happy / hear / go / picnic/ your friend/ next weekend
……………………………………………………………………..
2. Of course / I/ help/ you/ buy/ everything / prepare / the picnic
………………………………………………………………….
3. Luckily/ I/ not have to / go/ school / Friday.
……………………………………………………………………
4. So/ I/ free / whole day.
…………………………………………………………………….
5. I/ wait/ you/ 2 p.m / next Friday.
……………………………………………………………………
Your friend , Lan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÑEÀ CÖÔNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG ANH 10 CƠ BẢN
NĂM HỌC 2018-2019
 1. Từ vựng: từ Unit 1 đến Unit 8
 2. Ngữ pháp: từ Unit 1 đến Unit 8
 3. Phát âm: Unit 1,3,4,5,6
 4. Viết: Unit 3, Unit 6, Unit 7
PHONETICS:
A/ Accent mark: Dấu nhấn/ Trọng âm
            1. Đối với những từ gồm có 2 hoặc 3 vần, trọng âm thường rơi vào vần đầu.
            Ex: péasant, spécial, média, phótograph,........  
2. Đối với những từ gồm có 4 vần (hoặc nhiều hơn), trọng âm thường rơi vào vần thứ 3 kể từ cuối.
            Ex: geógraphy, univérsity, commúnicate, technólogy, ........ 
3. Đối với những từ tận cùng có các vần như: -ion, -ic, -ian, trọng âm thường rơi vào vần phía trước.
Ex: proféssion, demonstrátion, scientífic, photográphic, musícian, electrícian, .....
4. Đối với những từ tận cùng có các vần như: -oo, -oon, -ee, -een, -eer, -ese, -ette,  trọng âm thường rơi vào ngay các vần này.
Ex: bambóo, shampóo, cartóon, afternóon, referée, employée, cantéen, thirtéen, enginéer, Vietnamése, Chinése, cigarétte, ...........
            5. Đối với những từ có các tiền tố (tiếp đầu ngữ) như: in-, im-, ir-, re-, pre-, dis-, de-, be-, ex-, en-, trọng âm thường rơi vào vần phía sau.
            Ex: insíde, impóssible, irrégular, repéat, prevíew, discúss, deféat, begín, excíted, enjóy, represént, indepéndent, ........ 
B/ Sound: Phát âm      : Chú ý các nguyên âm đã học trong SGK ở Unit 1,3,4,5,6.
Verb Tenses
1. The present simple: Thì hiện tại đơn
a. S + V1….    (He/She/ It + Vs/es)    
b. Dieãn taû moät haønh ñoäng, moät thoùi quen ôû hieän taïi; moät chaân lí, söï thaät luùc naøo cuõng ñuùng. (always, usually, often, sometimes, normally, occasionally, seldom/ rarely, every…….)
Ex: I usually go to school in the afternoon.
Ex: He often gets up at six.  
           Ex: The earth moves around the sun
            * Những trạng từ chỉ tần suất: always, usually, often, sometimes, normally, occasionally, seldom/ rarely thường đứng sau động từ to be (am/ is/ are) và trước động từ thường.
Ex: She is sometimes late for school.
Ex: Lan always practices speaking English.
2. The present perfect: Thì hiện tại hoàn thành
            a. S + has/have +V3/ed….
b. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù vaø keùo daøi ñeán hieän taïi (never, ever, yet, since, for, so far...); hoặc haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù khoâng xaùc ñònh roõ thôøi gian (already, before)
Ex: We have learnt English for 5 years.
Ex: I have seen this movie before
- SINCE: chæ moác thôøi gian (September, 2000, I last saw you, …)
- FOR: chæ khoaûng thôøi gian (3 months, a long time, ages, …)
3. The past simple: Thì quá khứ đơn
            a. S + V2/ed….     
            b. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra trong quaù khöù xaùc ñònh roõ thôøi gian (yesterday, .......ago, last……, in the past, in 1990); hoặc moät loaït caùc haønh ñoäng xaûy ra lieân tieáp trong quaù khöù.
            Ex: My father bought this house 10 years ago.
            Ex: Mr. Nam worked here in 1999.
            Ex: When she came here in 1990, she worked as a teacher.
4. The past perfect: Thì quá khứ hoàn thành
            a. S + had + V3/ed….            
b. Dieãn taû moät haønh ñoäng xaûy ra và hoàn thành tröôùc moät thôøi ñieåm hoặc moät haønh ñoäng khaùc trong quaù khöù (before, after, by the time, when). Haønh ñoäng xaûy ra tröôùc duøng thì Past Perfect, haønh ñoäng xaûy ra sau duøng thì Past Simple.
            Ex: By the end of last month, she had made 4 skirts.     
            Ex: After Nam had done his homework, he went to bed.
            Ex: They had lived in Dong Thap before they moved to HCM city.
          5. The Present Progressive (with a future meaning): Thì hiện tại tiếp diễn với nghĩa tương lai
            a. S + am/is/are + V-ing….
            b. Diễn tả một hành động ở tương lai đã có chương trình hoặc kế hoạch thực hiện.
Ex: We are having an English-speaking club meeting next week.
            6. Be going to: dự định
            a. S + am/is/are + going + Vo….
            b. Diễn tả dự định, dự đóan chưa có kế hoạch thực hiện.
Ex: There are a lot of black clouds in the sky. It is going to rain.
            7. Used to + infinitive: đã từng/ thường
            a. S + used to + Vo ….
b. Dieãn taû moät thoùi quen trong quaù khöù (ñaõ chaám döùt ôû hieän taïi)
            Ex:  Dennis used to smoke 40 cigarettes a day.
            8. Conditional sentence: Type 1: Câu điều kiện
a. If + S + V1…., S + will/ shall/ can + Vo......
    S + will/ shall/ can + Vo....... if + S + V1…..
b. Dieãn taû moät đđđ điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ex: If I do more homework, I will pass the exam.
       I will pass the exam if I do more homework.  
9. Gerund (Danh động từ)
a. S + V + V-ing
b. Sau giôùi töø (in, on, at, of, with, for, by,...); hoặc các ñoäng töø/cuïm töø nhö: avoid (traùnh), have trouble (gaëp khoù khaên), practise (thöïc haønh), consider (xem xeùt, tính ñeán), miss (nhôù/boû lôõ), enjoy (thích, thöôûng thöùc), mind (phieàn), suggest (ñeà nghò),  keep (giöõ), like (thích), feel like (caûm giaùc nhö), stop (döøng hẳn), it’s no use (khoâng lôïi ích gì), it’s no good, it’s worth, can’t bear, can’t help, can’t stand..
            Ex: They were hungry, so she suggested having dinner early.
            Ex: I look forward to hearing from you soon.
            10. to + infinitive: Động từ nguyên mẫu có to
            a. S + V + to V
b. Sau các động từ như: expect (kyø voïng, troâng ñôïi), plan (döï ñònh), decide (quyeát ñònh), hope (hi voïng), threaten (ñe doaï), agree (ñoàng yù), promise (höùa), would like, wish (ao ước)….
            Ex: It was a nice day, so we decided to go for a walk.
            11. The present perfect passive: Thể bị động của thì hiện tại hoàn thành
            S + has/ have + been + V3/ed....
            Ex: A new hospital for children has been built in our city.
12. Wh- questions:
Wh- words hỏi về
Who
What/ Which
When
Where
Why
How
How old
How far
How often
How much/ many
người
vật
thời gian
nơi chốn
lí do
thể cách (như thế nào)
tuổi
khoảng cách
bao lâu 1 lần
số lượng (bao nhiêu)
13. The + adjective:
            The + adj  à dùng để chỉ một mhóm người.
            Ex: The disabled have a difficult life.
14. who, which, that:
            a. who/ that: thay thế cho người
            Ex: A teacher is a person who/ that gives lessons to students.
b. which/ that: thay thế cho vật, đồ vật
            Ex: These are the pictures which/ that my son drew when he was young
           * which: còn được dùng như từ nối câu, thay thế cho mệnh đề phía trước (thường đứng sau dấu phẩy).
Ex: Neil has passed his examinations, which is good news.    
15 Because of and in spite of:
            1. Because of: Bởi vì
           Because of + N......, S + V .....      (S + V ...... because of + N.....)
            à chỉ nguyên nhân - kết quả
Ex: Because of the bad weather, people can’t go out to work.
       People can’t go out to work because of the bad weather.
2. in spite of: mặc dù
            in spite of + N......, S + V .....      (S + V ...... in spite of + N.....)
            à chỉ sự tương phản
Ex: In spite of her old age, the woman tries to climb the mountain very often.
       The woman tries to climb the mountain very often in spite of her old age.
16. Reported speech: statements:
            S + V (+O) + that + S + V......
- Các động từ tường thuật thường gặp như: said, told (O), thought, announced.....
            - Đổi ngôi:
                        + I/ We ,Youà S (Tùy ngữ cảnh)
                        + You  , me à O (tùy ngữ cảnh)
                        + He/ She/ It/ They à ø
            - Đổi thì:
 
V1                   ---> V2/ed                   
V2/ed               ---> had + V3/ed
will                  ---> would      
shall                 ---> should      
can                   ---> could
may                 ---> might                   
must                 ---> had to
 
            - Đổi trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn:
 
today               ---> that day
tonight             ---> that night
now                 ---> then
ago                   ---> before
yesterday         ---> the day before
last week          ---> the week before
next week        ---> the week after
tomorrow         ---> the day after
this                   ---> that
these                ---> those                    
here                 ---> there

Ex: “I can’t help you because I have too much to do”, she said.
à She said (that) she couldn’t help me because she had too much to do.
            Ex: “Ann has written Jim a letter”, Rick said to me.
            à Rick told me (that) Ann had written Jim a letter.
EXERCISES:
PERIOD 1:
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words.
1) A. field                          B. heat                         C. meet                                    D. head
2) A. dinner                                   B. drink                       C. time                         D. children
3) A. ready                                    B. meat                                    C. defeat                      D. beat
4) A. passage                     B. message                              C. page                                    D. language
5) A. name                                    B. father                      C. party                       D. army
6) A. fun                            B. sun                          C. put                           D. study
7) A. women                      B. men                         C. weekend                              D. recommend
8) A. exam                         B. member                   C. result                       D. because
9) A. apply                         B. reply                                    C. daily                                    D. fly
10) A. blind                       B. disabled                   C. idea                         D. life
11) A. computer                B. turn                         C. miraculous              D. accuracy
      12) A. look                                    B. tooth                                    C. school                     D. afternoon
13) A. church                    B. study                       C. umbrella                 D. understand
14 ) A. think                      B. picture                     C. film                         D. light
II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words.
15) A. usually                    B. afternoon                C. family                     D. buffalo
16) A. tobacco                   B. breakfast                 C. children                               D. several
17) A. continue                  B. alarm                       C. contented                D. sometimes
18) A. similar                     B. corner                      C. travel                       D. about
19) A. profession               B. interesting                C. conclusion               D. enjoy
20) A. moment                  B. confuse                   C. alike                                    D. semester
21) A. determine                B. radium                     C. private                     D. tutor
22) A. condition                B. general                    C. professor                             D. another
23) A. physics                   B. chemistry                C. degree                     D. science
24) A. mentally                  B. retarded                   C. demonstrate             D. different
25) A. realize                     B. family                     C. continue                  D. proper
III. Choose the best answer to complete each sentence.
1) The alarm goes off at 4:30.
 A. goes wrong                   B. goes away               C. rings                       D. plays
2) We chat about our work.
A. talk in a friendly way    B. learn                        C. discuss                    D. worry
3) What is Mr. Vy’s …….……? - He is a peasant.
A. job                                B. profession               C. career                      D. All are correct
4) We study past and present events in Viet Nam and around the world in .......…….. classes.
A. Geography                    B. History                    C. English                    D. Maths
5) Mr. Lam is a .................... . He rides a lot of passengers every day.
A. teacher                          B. doctor                      C. farmer                     D. cyclo driver
6) Miss Phuong enjoys working with children in a school. She is a ..................... .
A. teacher                          B. student                    C. peasant                    D. passenger
7) Which of these expressions is commonly used when people start a conservation?
A. Goodbye. See you later.                                    B. Hello. What are you doing?            
C. Well, it’s been nice meeting you.                      D. Great. I’ll see you tomorrow.
8) Lan is taking English this ...................... .
A. party                             B. hotel                                    C. beach                      D. semester
9) I can speak two .........................- Vietnamese and English.
A. addresses                      B. names                      C. languages                D. occupations
10) I was born in Dong Thap. Dong Thap is my ....................... .
A. date of birth                  B. place of birth                       C. present address        D. surname
11) Nam is one of the most intelligent boys in my class. His sex is. ....................... .
A. male                              B. female                     C. girl                           D. daughter
12) It is a  …………… day, so we decided to go for a walk.
A. nice                               B. good                                    C. beautiful                  D. All are correct
13) Marie Curie is a brilliant and mature student.
A. young                                                          B. very good               
C. having a fully developed mind                                D. difficult
14) She received a general ......….….…. in local school.
      A. educate                   B. education                C. educational             D. educated
15) My favourite ..……….….. is Literature.
A. subject                          B. teacher                    C. job                           D. student
16) Mr. Brown …………… Kensington High School when he was young.
A. passed in                       B. attended                  C. travelled                  D. worked
17) Lindsay Lewis’ .......……….. are swimming, playing chess and collecting foreign coins.
A. hobbies                         B. colleges                   C. friends                     D. children
18) The students in Thuy’s class are deaf, dumb and mentally retarded. They are .............. students.
A. poor                              B. rich                          C. different                  D. disabled
19) She is doing the demonstration in front of the class.
A. taking or needing a lot of time                          B. not being able to use part of the body
C. an act of showing how to do something            D. working slowly, over a long period 
20) I have decided not to become a professional …….……... .
A. photograph                    B. photography            C. photographer           D. photographic
21) In England, it is said that Robin Hood robbed ……………. and gave money to the poor.
A. the sick                         B. the rich                    C. the young                D. the unemployed
22) Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint are ........................ .
A. software                        B. hardware                 C. floppy disks            D. keyboard
23) We can see a lot of information on the visual display unit (VDU).
A. CD ROMs                     B. mouse                     C. computer screen      D. printer
24)  ……………. is used to cook rice, meat, fish and vegetables or keep the food warm.
A. TV                                B. fax machine            C. air conditioner         D. electric cooker
25) The man continues to learn how to use a computer after a few lessons.
A. goes on                         B. stops                        C. agrees                      D. refuses
26) With the development of information technology we can send………. from one computer to another.
A. houses                           B. messages                 C. buildings                 D. computers
27) You should ………..……. the volume if you want to hear the sound louder.
A. select                             B. watch                      C. adjust                      D. insert
28) A blind person is a one who cannot ........................ anything.
A. hear                               B. see                           C. eat                           D. talk
29) Lan is anxious about her parents’ permission.
A. interested                      B. worried                    C. cheap                      D. expensive
30) The house is ..................... . We haven’t cleaned it for ages.
A. clean                             B. dirty                        C. comfortable             D. small
31) The alarm goes off and Mr. Lam gets up ……….…. 4:30.
 A. in                                 B. at                             C. on                           D. for
32) We are contented ..………….. what we do.
A. with                               B. from                        C. of                            D. about
33) Mr. Lam usually ……….…… . an old man from District 1 to District 5.
A. ride                               B. rides                        C. riding                       D. rode
34) Last year I …………….. my summer holidays at a seaside town.
A. spend                            B. spends                     C. to spend                  D. spent
35) Miss Lan Phuong enjoys ....................... with children.
A. works                            B. to work                    C. working                   D. worked
36) Mr. Ha worries ......................... his son’s safety.
A. on                                 B. for                           C. about                       D. at
37) I’m still looking for a job, but I hope ...…….…….. something soon.
A. find                               B. to find                     C. finding                    D. to finding
38) When they met again, they ……………. each other for 10 years.
A. don’t see                       B. hadn’t seen              C. doesn’t see              D. hadn’t see
39) I am good at ..……….…… books and letters in Chinese.
A. read                               B. to read                     C. reading                    D. reads
40) Liz used to ............……. a motorbike.
A. rides                              B. rode                         C. ridding                     D. ride
41) Jill isn’t on the phone, ...……………. makes it difficult to contact her.
A. this                                B. which                      C. who                         D. that
42) We send letters .....…….…… almost every part of the world with the help of computers.
A. to                                  B. on                            C. in                             D. from
43) Thousands of animals ........................ in the forest fire.
A. have killed                    B. has killed    C. has been killed        D. have been killed
44) Please think of a word ......................... comes from a foreign language into Vietnamese.
 A. which                           B. who                         C. it                             D. this
45) Tell me your plan, Lan. What ........................... this Saturday evening?
A. did you do                    B. are you doing          C. will you do              D. are you going to do
46) There is a comedy programme …………… ... between 10:15 and 11:00.
A. in                                  B. on                            C. to                             D. of
47) We haven’t had a good meal .…………….. three weeks.
A. in                                  B. since                        C. ago                          D. for
48) It’s two years .............................. I last  saw Quoc Anh.
A. ago                                B. from                        C. since                        D. about
49) They arrived home ten minutes ..…………… .
A. ago                                B. since                        C. for                           D. in
50) ........................... his illness, he managed to come to school.
A. Because                        B. Because of              C. In spite                    D. In spite of
51) When you come out of the station, turn right. Keep .……………. for about 5 minutes.
A. walk                              B. walked                    C. to walk                    D. walking
52) I thought the film ..……….…… interesting.
A. will be                           B. would be                 C. be                            D. can be
53) Jack ..……………. me that he was enjoying his new class.
A. told                               B. talked                      C. said                         D. spoke
54) If I ……………. to medical college, I will study medicine.
A. go                                  B. went                        C. goes                         D. will go
55) I ......….…… in London for a month.
A. were                              B. am                           C. was                          D. have been
56) I’ll lend you my book ..……………  I finish reading it.
A. if                                   B. when                       C. because of               D. in spite of
57) If we raise the roads, they …………….. muddy and flooded after rains.
A. weren’t              B. will not be               C. would not be           D. aren’t
58) I ...................... Nancy in London in 1992.
A. meet                              B. had met                   C. meets                       D. met
59) A nurse is a person ..…………… looks after patients.
A. which                            B. who                         C. she                          D. where
60) …….…….. do you live?
- In the centre of the city.
A. Which                           B. Who                        C. When                      D. Where
Choose the underlined part among A,B,C or D that needs correcting:
Question 1:  Tom went on working despite he felt unwell
                                  A              B        C                      D
Question 2:   John remembers to go to the circus when he was a small child.
                                                   A         B              C                               D
Question 3:   This is Nancy, that is taking over my job when I leave.
                               A               B                   C                              D
Question 4:  I’ll give her your regards if  I will meet her tomorrow.
                       A                     B                         C                   D
PERIOD 2 :
I : Fill in the blanks with although, in spite of, because , because of :
 1. ………………..it rained a lot , we enjoyed our camping.
 2. …….the heavy traffic, I went home on time.
 3. He went home early………………………….he was feeling unwell.
 4. He went to work the next day………….he was still feeling unwell.
 5. ………………..all our careful plans, a lot of things went wrong.
 6. ………………we had planned everything carefully, a lot of things went wrong.
 7. I managed to get to sleep………………………………there was a lot of noise.
 8. I couldn’t sleep……………………the noise
 9. She accepted the job ………………………the salary, which was very high.
 10.  She accepted the job……..the salary, which was rather low.
11.  I couldn’t get to sleep ……… there was a lot of noise.
12.  I didn’t get the job ……… being extremely qualified.
13.   ………  the traffic was bad, I arrived on time.
14.   I couldn’t sleep …… I was really tired.
15   The flight may be cancelled …......… the thick fog.
II. Rewrite the sentences as directed
1. Because it rained a lot , we enjoyed our camping →Because of..................................................................…
2. In spite of the heavy traffic , I went to school on time. → Although.........................................................….
3. He went home early because he was feeling unwell. →Because of …............................................................
4. I couldn’t sleep because of the noise →Because..............................................................................................
5. Because of our careful plans, everything went wrong →Because....................................................................
III. Change the sentences into reported speech:
1. “I have been in London for a month with my brother”. → He said...................................................................…
2. “Mr Compton teaches us Physics everyday” →She said. .................................................................................…
3  They said “ Our father has just driven car to his office” →They said ..............................................................…
4. He said, “We are having champagne now” →He said. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. She said to me, “You have got my umbrella”. → She said . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Combine the sentences , using Who, Which or That :
1. I don’t like the stories. They have unhappy ending
……………………………………………………………………….
2. A man told me you were away. He answered the phone..
………………………………………………………………………
3. A woman was away on holiday. He came to see her yesterday.
……………………………………………………………………….
4. He didn’t have telephone number. This made it impossible to contact him.
………………………………………………………………………
5. This is my English teacher. She is also my neighbor.
………………………………………………………………………
V. Make questions for the answers:
1. ..............................................................................................................................................................
   I’m taking French this semester.
2................................................................................................................................................................
   She’s staying there for two weeks.
 3. .............................................................................................................................................................
   She is worried about the next examination.
4. ..............................................................................................................................................................
   I like English very much.
5. ..............................................................................................................................................................
   I began to study English six years ago.
6. ..............................................................................................................................................................
   They live in the city center.
7. ..............................................................................................................................................................
   Last night I went to a disco with my friend.
8. ..............................................................................................................................................................
   I like “Tom and Jerry” because it’s very interesting.
VI. Write If clauses type 1:
1. Stop smoking or you will get lung cancer.
If you …………………………………………………
2. Try to study hard or you can’t pass the exams.
If you………………………………………………….
3. If you study harder, you will get good marks
Unless…………………………………………………
4. If the weather is fine, we will go to the playground
Unless…………………………………………………
PERIOD 3
I. READING
A. Read the passage carefully, and then choose the correct answers
My village is generally called Langde which consists of Upper Langde and Lower Lane. My own village is Upper Langde, 32 kilometers away from Kaili city and 17 kilometers away from Leishan County. My hometown is located at the foot of a scenic mountain with a murmuring crystal clear river in front.Groups of waterwheels by the river side produce beautiful folk songs day and night.
My father said that we have this festival runs for three consecutive years. People do not kill fattened pigs during the first and second years but only in the final year. So the most special year is the last one, namely the 13th year. As you can imagine, it is not easy to see many in one lifetime. I can't remember what the last one, 13 years ago, was like. Fortunately my village held the festival from 22nd February to 2nd March this year (2004) and the one this year was a very spectacular one.
1:  The writer’s village is ________.
          A  in Upper Langde.                                                     B  in Lower Lane.             
          C  17 km away from Kaili city planned.                       D  32 km away from Leishan County.
2:  What is not mentioned in the description of the author’s hometown?
          A  It produces beautiful folk songs.                              B  It is near a river.            
          C  You can go there on foot.                                        D  It is near a mountain.
3:  When are fattened pigs killed?
          A  In the final year of the festival.                                B  During the first year of the festival. 
          C  During the second year of the festival.                     D  Every thirteen years of the festival.
4:  The word “namely” can be best replaced by “________”.
          A  for example                   B  that is                             C  like                                D  such as
5:  When will the next festival be held? 
          A  In 2006.                         B  In 2007.                         C  In 2005                          D  In 2017.
6:  Which of the following statements is NOT true?
          A  The writer’s village is 32 km away from Kaili city. 
          B  People sing folk songs by the river day and night.  
          C  The festival lasts for 3 consecutive years.               
          D  The festival in the village is held every 13 years.
Question 7:  The word “one”  in the last paragraph refers to _______.
          A  the village.                     B  the lifetime                    C  the year.                         D  the festival
B. Read the text and circle the best answer to fit each space.
For the last few years, my children (1) _________ to a summer camp in northern Greece called Skouras Camp. They always (2)________ to have a good time, so if you’ re wondering what to do with the kids for three weeks this summer, you could do worse than send them to this beautiful camp on the shores of the Aegean Sea. If your children, like mine, are keen on adventure, sports and good company, the Skouras Camp (3)________ them busy all day doing the things they most enjoy. Skouras is an (4)_________ camp with children from all over the world. My children have made friends with children of their own age from Poland, China, Demark and the United States. Naturally, they get lots of opportunities to practise their English (5) _______ this is the only language spoken. The camp is located in one of the most beautiful parts of Chalkidiki. It is huge (120.000 square meters) and is just a stone’s throw away from clear, blue Aegean Sea. It (6)________ the children just five minutes to walk to the golden sandy beach on foot. The programme is packed with exciting activities such as horse riding and table tennis. Other sports include baseball, volleyball and athletics. The Camp ends with a sports contest in the last week (7)_______ all parents are invited to attend.
1:  A  went                                   B  go                                  C  was going            D  have been going
2:  A  risk                                    B  admit                             C  seem                              D  deny
3:  A  will keep                            B  won’t keep                     C  keep                               D  would keep
4:  A  nationality                          B  national                          C  nation                            D  international
5:  A  because of                         B  because                          C  although                         D  in spite of
6:  A  makes                                B  spends                           C  takes                              D  wastes
7:  A  when                                  B  which                             C  what                               D  where
II. WRITING
A. Write about the advantages and disadvantages of Television, using the given cues:
TV / provide/ quick access / information/ entertainment.
.........................................................................................................................................................................
It/ enable/ children/ see/ how people/ world/ live/ think
.........................................................................................................................................................................
TV / bring/ family together/ shared activity.
.........................................................................................................................................................................
However/ watching TV too much/ make/ children / passive
.........................................................................................................................................................................
Addition/ TV / interfere/ family life/ communication
.........................................................................................................................................................................
B. Write about someone’s biography:
1. Stephany Hardy /born / 1950, / Lincolnshire, England
.                                                                                                                                                                 
2. She /start school / the age of 5...............................................................................................................
3. 1956 /she/ write /short stories /animals .................................................................................................
4. September 16, 1961 /her mother die................................................................................................. ….
5. Four years later / she/ write / first novel/  but/ it/ not published
.                                                                                                                                                                          
6.. She / go/ Cambridge University /1968 .................................................................................................
7. She /meet /her husband /1969 /get married /1970.
                                                                                                                                                                  
8. She /graduate/ on June 20, 1971/ have her first daughter / June 14, 1972.
                                                                                                                                                                  
C. Write  a letter of confirmation :
Dear Nga,
1. I/ happy / hear / go / picnic/ your friend/ next weekend
……………………………………………………………………..
2. Of course / I/ help/ you/ buy/ everything / prepare / the picnic
………………………………………………………………….
3. Luckily/ I/ not have to / go/ school / Friday.
……………………………………………………………………
4. So/ I/ free / whole day.
…………………………………………………………………….
5. I/ wait/ you/ 2 p.m / next Friday.
……………………………………………………………………
Your friend , Lan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TIẾNG ANH 10
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Sách tham khảo
Gửi lên:
08/12/2018 22:39
Cập nhật:
08/12/2018 22:39
Người gửi:
vankhanh
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
131.00 KB
Xem:
1982
Tải về:
290
  Tải về
Từ site dongdadalat.edu.vn:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê
 • Đang truy cập13
 • Hôm nay8,029
 • Tháng hiện tại290,255
 • Tổng lượt truy cập11,907,407
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây